VID skaidrojums par tā saukto nulles deklarāciju

Autors: pece, 2012. gada 4. janvāris, 09:55:00
VID skaidrojums par tā saukto nulles deklarāciju

Vai jaunais likums attiecas uz pilnīgi visiem vai tikai tiem, kuru ienākumi vai kredītsaistības pārsniedz 10 tūkstoš latu? Lasi VID skaidrojumu par šo likumu.

 

 

Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz:


1)      Fiziskajām personām, kuras uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00 bija uzskatāmas par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem vai ārzemniekiem (kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus Latvijas rezidentiem[1];

 

2)      Fiziskajām persona, kuras ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai ārzemnieki (kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā), kas  pēc 2011.gada 31.decembra kļūst par Latvijas rezidentu.

 

Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz, ja minētajām personām:

§   ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, uz kuru persona nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

 

§  ir iegūts Latvijā nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru nav nostiprinātas īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

§  ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis

 

§  īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

§   īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas

 

§  īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

§  ārvalstīs ir finanšu instrumenti

 

§  naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā summa Latvijā un ārvalstīs, vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

§  privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

§   Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

§  persona Latvijā vai ārvalstīs ir izsniegusi aizdevumus vai tai ir citi prasījumi, kuru kopējās summas neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

§  īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts īpašums (lieta vai lietu kopība), kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

§  persona ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošām vai pārvaldīšanā nodotām kapitāla daļām vai finanšu instrumentiem, ja šo īpašumu kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

Mantiskā stāvokļa deklarācijā ir jānorāda:

Ziņas par personas mantisko stāvokli uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00.

 

Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz:

No 2012.gada 1.marta līdz 2012.gada 1.jūnijam ieskaitot un to varēs izdarīt:

 –         personīgi vēršoties VID;

–          elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu (e-pasta adrese np.lietvediba@vid.gov.lv);

–          VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS);

–          atsūtot pa pastu.

 

Mantiskā stāvokļa deklarācija NAV jāsniedz, ja personai pieder tikai tāds īpašums, kas reģistrēts:

–        Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā;

–        Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;

–        Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;

–        Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā;

–        Integrētajā Latvijas kuģu datu bāzē.

 

Iespēja deklarēt un nomaksāt samazināto iedzīvotāju ienākuma nodokli (15%) par līdz šim nedeklarētajiem gūtajiem ienākumiem:

 

Iesniedzot mantiskā stāvokļa deklarāciju, personas var brīvprātīgi deklarēt laikā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus. Šiem ienākumiem tiek piemērota samazinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 15% apmērā.

 

Pienākums deklarācijā uzrādītos skaidrās naudas uzkrājumus virs 10 000 latu iemaksāt kredītiestādē:

 

Termiņš un iemaksas kārtība tiks noteikta Ministru kabineta noteikumos, kuri tiks izdoti līdz 2012.gada 1.februārim. 

 

Informācija iedzīvotājiem pieejama:


-    Finanšu ministrijas mājaslapā www.fm.gov.lv sadaļā „Svarīgi” un VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Tiesību akti / LR normatīvie akti”

-    Zvanot uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties tēmu „Nodokļi”

-    Uzdodot jautājumu VID mājaslapā www.vid.gov.lv, sadaļā „Uzdot jautājumu VID, atsauksmes”

-    Klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.

 

 

[1] Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 14.panta otrās daļas izpratnē Latvijas rezidents ir fiziskā persona:

•               kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā,

•               kura uzturas Latvijā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā,

•               kura ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas valdība.

 

 

Sieviešu Kluba diskusijai:

Kādu papildu informāciju tu vēl gribētu uzzināt par jauno likumu?